Przejdź do głównej zawartości

Posty

Kilka słów o mnie ...

Jakie roszczenia przysługują w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego?

    Wejście w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany często powodują ograniczenia związane z możliwością korzystania z naszej nieruchomości zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem lub w dotychczasowy sposób. Czy wobec tego mamy prawo kierować wobec gminy żądania, a jeśli tak to jakie? Spójrzmy najpierw jak reguluje tę kwestie ustawodawca: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Gmina może również zaoferować właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomość zamienną. Z dniem zawarcia umowy zamiany nieruchomości roszczenia wygasają. Zatem właściciel ma do gminy, której rada pod

Przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego na nowego inwestora

Czy można przenieść decyzję na zajęcie pasa drogowego? Ważne zmiany zarówno dla zarządców dróg jak i dla podmiotów posiadających zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego, lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam weszły w życie w dniu 29 czerwca 2022r. W tym dniu bowiem obowiązywać zaczęły nowe przepisy ustawy o drogach publicznych wprowadzone ustawą z dnia   28 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.   Co ulega zmianie? Przede wszystkim wprowadzona została możliwość przeniesienia decyzji administracyjnej wydanej na rzecz dotychczasowego właściciela obiektu znajdującego się w pasie drogowym na rzecz obecnego właściciela.  Możliwość przeniesienia można zastosować do decyzji zezwalających na: lokalizację/przebudowę zjazdu, lokalizację